LEGALIZACIJA OBJEKTOV

Projekt za legalizacijo objekta je potreben, ko objekt ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem ali pa je zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Nedovoljena gradnja se zakonsko razvršča na nelegalno gradnjo, neskladno gradnjo in nevarno gradnjo.

nelegalna gradnja

– pomeni, da se gradnja, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, izvaja oziroma je izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja (objekt je potrebno legalizirati oziroma si pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje)

neskladna gradnja pomeni

– gradnjo za katero je sicer bilo izdano gradbeno dovoljenje, vendar je bila izvedena v nasprotju s pogoji, ki jih določa gradbeno dovoljenje, kakor tudi da se objekt uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem.
Postopek legalizacije objekta je skoraj enak postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novogradnjo. Legalizacija je možna le, če so izpolnjeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Osnova za začetek legalizacije je dokaz o lastništvu parcele na kateri objekt stoji. Lastnik mora pridobiti vsa potrebna soglasja, plačati komunalni prispevek, druge z zakonom določene prispevke in kazni, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.