POSTOPEK GRADNJE HIŠE

postopek-gradnje

1. Lastništvo, katastrski podatki, geodetski posnetek

– zemljišče lahko kupimo, podedujemo ali nam ga kdo podari, lastništvo, izkažemo z overjeno pogodbo, s pravnomočnim sklepom o dedovanju in/ali z izpiskom iz zemljiške knjige
– na pristojni občini se pozanimamo ali je zemljišče zazidljivo (to se preveri v prostorskem urbanističnem planu PUP ali preko javnih informacijskih prostorskih sistemov, ki so dostopni preko interneta, npr. PISO, UrbInfo,…) in si pridobimo lokacijsko informacijo ter fotokopijo grafično prikazanega predvidenega območja za gradnjo (izsek iz PUP-a)
– ko imamo uradno informacijo o zazidljivosti in vrsti gradnje, opredeljene za to območje, z vlogo pri pristojni Geodetski upravi ali pooblaščenem samostojnem geometru naročimo geodetski posnetek v M 1.500 z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, vodovod, javna kanalizacija, cesta,…)

2. Projektna naloga

– pred pogovorom z arhitektom svetujemo, da v največji možni meri določite vaša izhodišča in jih napišete na papir (kakšne so vaše želje, komu bo hiša namenjena in podobno). Temu se reče projektna naloga in je arhitektu v pomoč, da veliko vaših želja vnaprej spozna in jih upošteva pri zasnovi vaše hiše.

3. Idejna zasnova

– idejna zasnova oz. skica predvidenega objekta (novogradnja, rekonstrukcija, prizidek), v kateri morajo biti upoštevane vse zahteve in pogoji, navedeni v lokacijski informaciji oziroma prostorskem urbanističnem planu občine.

4. Vodilna mapa št.0

-v vodilno mapo projektne dokumentacije se vložijo vsi lokacijsko-urbanistični podatki (lega, velikost, oblika gradbene parcele; lega objekta na zemljišču; odmiki objekta od sosednjih parcel; priključki objekta na gospodarsko javno infrastrukturo, značilni prerezi glede na profil terena, vplivi na okolje,vplivno območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti ter vsi podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, indikatorji površin in prostornin, študije in elaborati ter ostala dokazna dokumentacija.)

5. Projektni pogoj

– za pridobitev projektnih pogojev se z izdelano idejno zasnovo skupaj z vlogo zaprosi na posameznem področju javne infrastrukture in ostalih morebitnih soglasodajalcev (elektro, vodovod, komunala, toplovod, cesta,Arso, Narava,…)

6. Izdelava PGD projekta

.- veljavna zakonodaja in pridobljeni projektni pogoji morajo biti upoštevani v vsaki posamezni fazi projektne dokumentacije

7. Soglasja

– ko je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan, se mora projekt skupaj z vlogo predložiti vsem soglasodajalcem (kateri so predhodno izdali projektne pogoje), da na podlagi projektne dokumentacije in upoštevanih projektnim pogojev izdajo ustrezna soglasja.
– pridobljena soglasja se vložijo v vodilno mapo projekta

8. Vloga na Upravno enoto

– projekt se ustrezno zapečati in v dveh izhodih predloži skupaj z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.
– na osnovi projektantskega predračuna, ki je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje, upravni organ izračuna upravno takso, ki jo je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja (potrdilo o plačilu po tarifni št. 39,)
– na Upravno enoto je potrebno predložiti tudi odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, ki jo izda pristojni občinski organ – občina
– na podlagi dostavljene dokumentacije mora upravni organ podati odgovor v 30-ih dneh, če je vloga popolna Upravna enota izda gradbeno dovoljenje.
– po vročenem gradbenem dovoljenju je potrebno počakati še 15 dni, da je pravnomočno
– pričnejo se lahko pripravljalna dela na gradbišču

9. Projekt za izvedbo

– na gradbišču je obvezen projekt za izvedbo, ki je nadgradnja PGD načrta in sestoji iz načrtov, ki jih bodo potrebovali izvajalci na gradbišču.
– poleg načrta arhitekture so v fazi gradnje bistvenega pomena načrt gradbenih konstrukcij oziroma statika, načrt elektro in strojnih inštalacij.
– po dogovoru se izdela tudi načrt notranje opreme
-pomemben sestavni del načrta PZI je popis gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI del)

10. Nadzor

– zelo pomemben in obvezen segment v procesu gradnje, je nadzornik, ki nadzoruje, da gradnja poteka v skladu z načrti in dogovori, po dogovoru svetuje pri izbiri izvajalca gradnje.

11. Uporabno dovoljenje

– pridobljeno uporabno dovoljenje je pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja.
– po tehničnem pregledu ga izda upravna enota, na kateri je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
– za enostanovanjski objekt, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko izda uporabno dovoljenje brez tehničnega pregleda, če se zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava projektanta in nadzornika, da je gradnja izvedena v skladu s predpisi. Z pridobljenim uporabnim dovoljenjem je zaključen postopek gradnje hiše.