PRIDOBITVE PROJEKTNIH POGOJEV

Projektni pogoji oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev na komunalno infrastrukturo se pri pristojnih soglasodajalcih pridobijo na podlagi vloge, ki se ji priloži projekt idejne zasnove.

Pristojni soglasodajalec mora izdati projektne pogoje pri zahtevnem objektu v 15 dneh, pri manj zahtevnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve za izdajo projektnih pogojev.
Če pristojni soglasodajalec projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano.