VSEBINA NAČRTA ARHITEKTURE

Načrt arhitekture vsebuje sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.
Vsebina načrta aritekture je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.