PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

Projekt izvedenih del (PID) je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo
Namen projekta izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja.

VSEBINA PROJEKTA IZVEDENIH DEL

0. Vodilna mapa:

• ključni podatki o projektu in udeležencih pri graditvi
• podatki o izdelovalcih projekta
• izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika
• zbirno projektno poročilo
• izkazi: Izkaz požarne varnosti, Energetska izkaznica stavbe

V primeru, da pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega dovoljenja, se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika
Izdelava vodilne mape je potrebna samo v primeru, če je med gradnjo prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev.

1. Načrti: velja za vse PZI načrte:

• tehnično poročilo (opis sprememb od PGD projekta in vsi deli besedila, ki so pomembni za nadaljno uporabo objekta).
• risbe: Načrti se lahko izdelajo kot novi načrti ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo.

V podloge projekta za izvedbo PZI je potrebno vnesti vse spremembe, ki so nastale med gradnjo in jih čitljivo označiti in opisati.
Podrobnejša vsebina dokumentacije za projekt izvedenih del je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.