PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

Namen projekta PGD je pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti.

VSEBINA PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

0. VODILNA MAPA:

 • splošni podatki o objektu in soglasjih
 • podatki o izdelovalcih projekta
 • Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • povzetek revizijskega poročila (kjer je zahtevana)
 • lokacijski podatki
 • izkazi (izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe in izkaz toplotnih karakteristik stavbe)
 • kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
 • grafični prikazi

1. NAČRT ARHITEKTURE:

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije(merilo 1:100)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:100)
 • risba strehe (merilo 1:100)
 • dva značilna prereza (merilo 1:100)
 • fasade (merilo 1:100)

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (kjer je zahtevan)

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

6. NAČRTI TELEKOMUNIKACIJ (kjer je zahtevan)

7. TEHNOLOŠKI NAČRT (kjer je zahtevan)

8. NAČRTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE (kjer je zahtevan)

9. NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL (pri odstranitvi objekta)

 

ELABORATI

Kot priloga projektu za gradbeno dovoljenje so naslednji obvezni elaborati:

 • Geodetski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Študija ali zasnova požarne varnosti
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (če je za določen objekt zahtevan)
 • Konservatorski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Elaborat gradbene fizike (pri stavbah)
 • Oceno zvočne izolacije (pri stavbah)
 • Študijo izvedbe alternativnih sistemov za oskrbo z energijo virov (če je za določen objekt zahtevana)
 • Presoja vplivov na okolje (če je za določen objekt zahtevana)

Projekt PGD mora vsebovati vse sestavine, ki so glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje predpisani v Pravilniku o projektni dokumentaciji.

Podrobnejša vsebina dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

VSEBINA DOKUMENTACIJE GLEDE NA VRSTO GRADNJE

Novogradnja

Za novogradnjo je potrebno upoštevati vsa določila zapisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Lokacijske podatke v vodilni mapi za PGD se lahko, če ni predvideno povečanje obsega objekta, poda na katastrskih podlogah.

Prizidava, nadzidava, rekonstrukcija

Za rekonstrukcijo objekta veljajo iste zahteve kot za novogradnjo,poleg obveznih načrtov se izdela tudi posnetek obstoječega stanja. Tehnično poročilo mora vsebovati statično presojo obstoječega objekta, s katero se ugotovita možnost in primernost nameravane gradnje.

Sprememba namembnosti

Izdela se samo posnetek obstoječega stanja, razen kadar spremembo namembnosti predstavlja proizvodnja. Lokacijski podatki v PGD se lahko za spremembo namembnosti izdelajo na katastrski osnovi.

Odstranitev objekta

V projektu za gradbeno dovoljenje – PGD se izdela samo načrt odstranjevalnih del in prikaže situacija končne ureditve, lokacijski podatki v Vodilni mapi se prikažejo na katastrskem načrtu.

Vzdrževanje objekta

Za vzdrževalna dela izdelava PGD ni potrebna.

 

POSEBNOSTI VSEBINE PGD DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKE STAVBE

Za enostanovanjske stavbe PGD dokumentacija vsebuje le:

 • Vodilno mapo,
 • načrt arhitekture,
 • izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

 

Če gre za zahtevni objekt je obvezna še revizija projekta PGD, s katero se preveri izpolnjevanje bistvenih zahtev.