PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Namen projekta za izvedbo je izvedba gradnje. Sestavljajo ga načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Šele v PZI projektu so načrti izdelani v takem merilu, da so uporabni na gradbišču. V njem se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela na gradbišču. Na osnovi popisa del se izbira izvajalca oziroma pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev za posamezna področja.

 

VSEBINA PROJEKTA ZA IZVEDBO

0. Vodilna mapa:

• Splošni podatki o projektu in izdelovalcih projekta

1. Načrt arhitekture:

• Tehnično poročilo s popisom količin materiala in opreme
• Risbe:
• ureditvena situacija (merilo 1:500)
• risbe temeljenja in kanalizacije (merilo 1:50)
• tlorisi vseh etaž (merilo 1:50)
• risba strehe (merilo 1:50)
• vsi prerezi, ki so potrebni za celovit pregled projekta (merilo 1:50)
• sheme in detajli izvedbe, ki so potrebni za izvedbo (merilo 1:20, 1:10, 1:5. 1:1)
• fasade (merilo 1:50)

Pomembno je, da se v načrte vnese vse podatke za vgradnjo instalacijskih sistemov.

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (kjer je zahtevan)

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

6. NAČRTI TELEKOMUNIKACIJ (kjer je zahtevan)

7. TEHNOLOŠKI NAČRT (kjer je zahtevan)

8. NAČRTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE (kjer je zahtevan)

Projekt za izvedbo – PZI poleg tega vsebuje še popis vseh del s količinami materiala in opreme.

ELABORATI

Pri PZI je obvezno izdelati še naslednje elaborate:
• Varnostni načrt (če je za določeno gradnjo obvezen)

Podrobnejša vsebina dokumentacije za Projekt izvedenih del je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.