Namen projekta za idejno zasnovo (IDZ) je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo. Idejna zasnova se izdela na podlagi od investitorja potrjene variantne rešitve.

 

VSEBINA IDEJNE ZASNOVE

1. Vodilna mapa:

• Splošni podatki o objektu in soglasjih
• Podatki o izdelovalcih projekta
• Lokacijski podatki
• Grafični prikazi:
• lega objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost in odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov,
• značilni prerezi objekta
• prikaz predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo

2. Načrt arhitekture:

• Tehnično poročilo
• Načrt arhitekture:
• situacija (merilo 1:500)
• značilni tloris (merilo 1:200)
• značilni prerez (merilo 1:200)
Podrobnejša vsebina idejne zasnove je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.
Za gradbeno inženirske objekte mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev ter prikaz želenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

V primeru odstranitve objekta ali spremembe namembnosti, vodilna mapa idejne zasnove ne vsebuje grafičnih prikazov, temveč le tekstualni opis lokacije objekta. Projekt odstranitve objekta ali spremembe namembnosti ne vsebuje načrtov.