VSEBINA VODILNE MAPE

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku.
Vsebina vodilne mape je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.